Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН SMILEMOMMY.FUN

І.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Вход В“ ЕООД, ЕИК 2060098409, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Шипка № 37, ап. 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на сайта SMILEMOMMY.FUN, наричана по-долу SMILEMOMMY.FUN/САЙТА/ОНЛАЙН МАГАЗИНА/ПЛАТФОРМАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Вход В“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Шипка № 37, ап. 8
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Париж № 7, ет. 2, ап. 5
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Париж № 7, ет. 2, ап. 5, тел. +359886933535
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  www.kzp.bg  

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. SMILEMOMMY.FUN e онлайн магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www. smilemommy.fun, чрез който Ползвателите могат да закупуват предлаганите от Доставчика в сайта стоки, включително следното:

 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Да извършват всякакви плащания във връзка със закупуването на стоката, вкл. чрез електронни средства за разплащане;
 3. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN;
 4. Да бъдат имат достъп до правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата SMILEMOMMY.FUN в Интернет;
 5. Да упражняват правото си на отказ от продукт, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. (1) Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата SMILEMOMMY.FUN възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата SMILEMOMMY.FUN и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата SMILEMOMMY.FUN. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със закупуването на стока могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на поръчка на стоката.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN, за да закупят предлаганите от доставчиците в платформата SMILEMOMMY.FUN стоки;

(2) Ползвателят приема тези Общи условия с момента на финализиране на поръчката.

Чл. 7. Ползвателите закупуват стоките в платформата SMILEMOMMY.FUN по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата SMILEMOMMY.FUN

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

ПЛАЩАНИЯ

 Чл. 8. Начините на плащане в сайта SMILEMOMMY.FUN са два:

 • По банков път при поръчка от платформата SMILEMOMMY.FUN на разплащателна сметка:

IBAN: BG96UBBS80021096305140 към банка OBB

 • Чрез наложен платеж при получаване на доставка с ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД и издаване на касов бон, който се предоставя на Получателя.

Чл. 9. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата SMILEMOMMY.FUN имат право да приемат авансово плащане.

(2)          Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за извършване на покупко-продажба от SMILEMOMMY.FUN, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN са определени в профила на всяка стока в платформата SMILEMOMMY.FUN

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN в профила на всяка стока в платформата SMILEMOMMY.FUN.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките преди финализиране на поръчката.

(4) При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

– начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;

– да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;

– да отказва „Ценовата защита“, в случай, че Ползвателят се позове на нея.

(5) Начините на плащане и доставка се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата SMILEMOMMY.FUN;

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата SMILEMOMMY.FUN преди осъществяването на покупко-продажба;

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата SMILEMOMMY.FUN или електронна поща.

Чл. 12. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупения продукт в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от продукта, достъпен на сайта на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN на адрес  https://www. SMILEMOMMY.FUN /terms/  в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес  https://www. SMILEMOMMY.FUN /terms/ в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето или нарушаването на търговския вид на продукта;

(3) Когато Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от закупения продукт в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN от Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от продукта и в случай че вече е получил обратно стоката. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок. В случай че потребителят желае сумите по отказ от продукта, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин. В случай че стоката, за която потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от продукта като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от продукта, достъпен на адрес  https://www. SMILEMOMMY.FUN /terms/ в платформата SMILEMOMMY.FUN в Приложение № 1 към тези общи условия. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно България, гр. София 1000, ул. Париж 7, ет 2 , ап.5. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика.

(8) Когато доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(11) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

(12) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

(13) При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката може да варира за всяка стока поотделно при преминаване към поръчка чрез сайта на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата SMILEMOMMY.FUN приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в платформата SMILEMOMMY.FUN дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни. Доставката не зависи пряко от SMILEMOMMY.FUN, а е поверена на куриерска фирма.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN

(3) Ако Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми, в случай че Потребителят желае те да му бъдат възстановени. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества. Потребителят може да се съгласи писмено, че не желае да му се възстановяват предварително направени разходи и да изчака да получи  продукта/продуктите си в момента, в който се възстанови тяхната наличност.

(4) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(5) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

(6) В случай че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на SMILEMOMMY.FUN дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейсност на Доставчика.

(7) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата SMILEMOMMY.FUN

Чл. 14. Доставчикът информира Ползвателя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че Ползвателят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл. 15. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN

(2) Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) В случай че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 16. Доставчикът осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на раздел XIII. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 17. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на поръчката.

(3) Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата SMILEMOMMY.FUN има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата SMILEMOMMY.FUN.

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.

(2) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта SMILEMOMMY.FUN, находяща се на адрес  https://www. SMILEMOMMY.FUN /confidentiality/

I ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата SMILEMOMMY.FUN, за което последният не се ангажира да уведоми както настоящи, така и бъдещи Ползватели.  

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес  https://www. SMILEMOMMY.FUN /terms/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата SMILEMOMMY.FUN и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на SMILEMOMMY.FUN и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата SMILEMOMMY.FUN

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на поръчка на продукт, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 26. (1) Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адрес България, гр. София 1000р ул. Париж 7, ет 2, ап 5.

(2) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с представянето на продукта в сайта SMILEMOMMY.FUN. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 14 дни от доставката на стоката.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата SMILEMOMMY.FUN се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на поръчка на продукт и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на отношенията на покупко-продажба да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 28. Данните, които събира Доставчика от поръчките на Ползвателите, като имейл, телефон, имена, няма да бъдат използвани с рекламни цели. Доставчикът си запазват правото да използва гореспоменатите данни за научни или проучвателни цели – получаване на обратна връзка от клиентите.  

Чл. 29. За неуредените в този документ въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този документ, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 11.12.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ПРОДУКТ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от продукт)

– До „Вход В“ ЕООД, ЕИК 2060098409, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Шипка № 37, ап. 5

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от поръчания от мен/нас* продукт*/продукти*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ПРОДУКТ

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от поръчания от вас продукт, като посочите причини за това в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на SMILEMOMMY.FUN и за решението си да се откажете от продукта с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт SMILEMOMMY.FUN. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

III. Действие на отказа.

Ако се откажете от поръчания от Вас продукт, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по при условията на чл. 16 от тези Общи условия.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www. SMILEMOMMY.FUN